خانه / آموزش / روش رنگ سنجی MTT

روش رنگ سنجی MTT

جهت بررسي اثر سايتوتوكسيسيتي ترکیبات دارویی بر رشد و تکثیر سلول های سرطانی و تعيين IC50 این ترکیبات، از روش رنگ سنجی MTT استفاده می شود.

پودر MTT یک نمک تترازولیوم محلول در آب است و هنگامیکه این ترکیب در محیط کشت فاقد فنول رد یا بافر PBS حل می شود، ترکیب زرد رنگی ایجاد می کند. اساس این تست شکستن نمک MTT توسط آنزیم سوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی سلول های زنده است. نتیجه این فعالیت ایجاد بلورهای نامحلول فورمازان ارغوانی رنگ است که توسط دی متیل سولفوکساید (DMSO) به صورت محلول در می آیند. هر چه سلول ها فعال تر و تعدادشان بیشتر باشد میزان رنگ ایجاد شده بیشتر است. جذب نوری رنگ ارغوانی ظاهر شده در طول موج ۴۹۰-۵۴۰ نانومتر با استفاده از دستگاه خواننده الیزا اندازه گیری می شود.

درباره ی salman varmaghani

salman varmaghani
loading comments...

بزرگترین فروشگاه مجازی پژوهشی کشور رد کردن