خانه / آموزش / استخراج RNA از کشت سلول
Scientific Research

استخراج RNA از کشت سلول

استخراج RNA یکی از مراحل اساسی در اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه miRNA است. روشهای متفاوتی برای استخراج RNA تام وجود دارد اما فقط برخی از آنها می توانند RNA های کوچک مولکول را حفظ کرده و استخراج نمایند.

دستورالعمل زیر برای استخراج RNA تام حاوی miRNA بهینه سازی و آزموده شده است. این دستورالعمل برای محلولهای استخراج با پایه گوانیدین ایزوتیوسیانات- فنل: کلروفرم قابل استفاده است.

درباره ی salman varmaghani

salman varmaghani
loading comments...

بزرگترین فروشگاه مجازی پژوهشی کشور رد کردن